Το κοινό ανακοινωθέν μετά το Eurogroup

Η κυβέρνηση αμέσως μετά την έκδοση του κοινού ανακοινωθέντος του Eurogroup προχώρησε σε δικό της σχολιασμό, του οποίου τα κύρια σημεία του συνοψίζονται στα παρακάτω:

1. Η Ελλάδα σήμερα γύρισε σελίδα. Διαπραγμάτευση είναι να δίνεις μάχες χωρίς να κάνεις πίσω από τη λαϊκή εντολή. Αποδεικνύεται ότι διαπραγμάτευση μπορούσε να γίνει όλα αυτά τα χρόνια και η Ελλάδα ούτε απομονωμένη είναι, ούτε στα βράχια οδηγείται, ούτε συνεχίζει με Μνημόνια.

2. Ανετράπη ο σχεδιασμός παγίδευσης της νέας ελληνικής κυβέρνησης μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου. Ο βασικός στρατηγικός σχεδιασμός για χρόνο (4 μήνες), στο πλαίσιο μιας ενδιάμεσης συμφωνίας, που θα μας δώσει δυνατότητα διαπραγμάτευσης, επετεύχθη.

3. Οι εκβιασμοί των τελευταίων 24ωρων έπεσαν στο κενό. Η αίτηση για επέκταση της δανειακής σύμβασης έγινε τελικά δεκτή επί της αρχής και αποτελεί βάση περαιτέρω αποφάσεων καθώς και των επόμενων εξελίξεων.

4. Απετράπησαν τα υφεσιακά μέτρα με τα οποία είχε δεσμευθεί η προηγούμενη κυβέρνηση (mail Χαρδούβελη για περικοπές συντάξεων, αυξήσεις σε φόρους κ.λπ.), καθώς και οι δεσμεύσεις για υπέρογκα και εξωπραγματικά πρωτογενή πλεονάσματα.

5. Τελείωσε το εξωθεσμικό μόρφωμα της τρόικας που έδινε εντολές και είχε καταστεί υπερεξουσία.

6. Η νέα ελληνική κυβέρνηση θα παρουσιάσει τη δική της δέσμη μεταρρυθμίσεων για το επόμενο ενδιάμεσο στάδιο, προτάσσοντας αυτές που αποτελούν κοινό έδαφος. Δηλαδή την πάταξη της φοροδιαφυγής, της διαφθοράς, την ανασυγκρότηση της δημόσιας διοίκησης, την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.

7. Η ελληνική κυβέρνηση και η Ευρώπη παίρνει τον απαραίτητο χρόνο ώστε να ξεκινήσει η διαπραγμάτευση για την οριστική μετάβαση από την πολιτική της ύφεσης, της ανεργίας και της κοινωνικής ανασφάλειας στην πολιτική της ανάπτυξης, της απασχόλησης και της κοινωνικής δικαιοσύνης.

8. Η ελληνική κυβέρνηση με νηφαλιότητα θα προχωρήσει το κυβερνητικό της έργο, έχοντας στο πλευρό της την ελληνική κοινωνία, και θα συνεχίσει τη διαπραγμάτευση μέχρι την οριστική συμφωνία του καλοκαιριού.

Από την πλευρά μας παραθέτουμε στη συνέχεια την ανακοίνωση του Eurogroup στην Αγγλική και την Ελληνική γλώσσα αντίστοιχα για να έχουν πλήρη ενημέρωση οι αναγνώστες μας:

H ανακοίνωση του Eurogroup

 

Το Eurogroup επαναλαμβάνει την εκτίµησή του για τις αξιοσημείωτες προσπάθειες προσαρµογής που αναλήφθηκαν από την Ελλάδα και τον ελληνικό λαό κατά τη διάρκεια των τελευταίων ετών. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων, μπήκαμε, μαζί µε τους θεσμούς, σε έναν εντατικό και εποικοδομητικό διάλογο µε τις νέες ελληνικές αρχές και σήµερα φτάσαµε σε κοινό έδαφος.

 To Eurogroup σηµειώνει, στο πλαίσιο της υφιστάμενης συµφωνίας, το αίτηµα των ελληνικών αρχών για παράταση της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης (MFFA), η οποία υποστηρίζεται από µια σειρά δεσµεύσεων. Ο σκοπός της παράτασης είναι η επιτυχής ολοκλήρωση της αξιολόγησης στη βάση των όρων της παρούσας συµφωνίας, µε την καλύτερη δυνατή χρήση της δεδοµένης ευελιξίας, η οποία θα πρέπει να εξετασθεί από κοινού µε τις ελληνικές αρχές και τους θεσµούς. Η παράταση αυτή θα µπορούσε να γεφυρώσει επίσης το χρόνο για τις συζητήσεις σχετικά µε µια πιθανή διάδοχη συµφωνία ανάµεσα στο Eurogroup, τους Θεσµούς και την Ελλάδα.

Οι ελληνικές αρχές θα παρουσιάσουν έναν πρώτο κατάλογο µεταρρυθµιστικών µέτρων, µε βάση την παρούσα συμφωνία, ως το τέλος της ∆ευτέρας 23 Φεβρουαρίου.

Τα θεσµικά όργανα θα παράσχουν µια πρώτη άποψη για το αν αυτά είναι επαρκώς αναλυτικά ώστε να αποτελέσουν µια έγκυρη αφετηρία για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Ο κατάλογος αυτός θα εξειδικευθεί περαιτέρω και στη συνέχεια θα συµφωνηθεί µε τους θεσµούς ως το τέλος του  Απριλίου.

Μόνο η έγκριση της ολοκλήρωσης της αξιολόγησης της παραταθείσας συµφωνίας από τους θεσµούς θα επιτρέψει µε τη σειρά της οποιαδήποτε εκταµίευση εκκρεµούσας δόσης του τρέχοντος προγράµµατος του EFSF και τη µεταβίβαση των κερδών SMP γα το 2014. Και τα δύο υπόκειται και πάλι σε έγκριση από το Eurogroup.

Εν όψει της αξιολόγησης των θεσµικών οργάνων, το Eurogroup συµφωνεί ότι τα κεφάλαια που είναι µέχρι στιγµής διαθέσιµα στο ΤΧΣ, θα πρέπει να διακρατηθούν από τον EFSF, εξαιρουµένων των δικαιωµάτων τρίτων κατά τη διάρκεια της παράτασης της MFFA. Τα κεφάλαια συνεχίζουν να είναι διαθέσιµα κατά τη διάρκεια της παράτασης του MFFA και μπορούν να χρησιµοποιηθούν µόνο για την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών. Θα απελευθερώνονται µόνο κατόπιν αιτήµατος από την ΕΚΤ και τον SSM.

Υπό αυτό το πρίσµα, καλωσορίζουµε τη δέσµευση των ελληνικών αρχών να εργαστούν σε στενή συνεννόηση µε τους ευρωπαϊκούς και διεθνείς θεσµούς και εταίρους. Σε αυτό το πλαίσιο, υπενθυµίζουµε την ανεξαρτησία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συµφωνήσαµε, επίσης, ότι το ∆ΝΤ θα συνεχίσει να διαδραµατίζει το ρόλο του.

Οι ελληνικές αρχές έχουν εκφράσει την ισχυρή δέσµευσή τους σε µια ευρύτερη και βαθύτερη διαδικασία διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων µε στόχο τη διαρκή βελτίωση των προοπτικών ανάπτυξης και απασχόλησης, διασφαλίζοντας τη σταθερότητα και την ανθεκτικότητα του χρηµατοπιστωτικού τοµέα και την ενίσχυση της κοινωνικής  δικαιοσύνης. Οι αρχές δεσµεύονται να εφαρµόσουν εκκρεµούσες µεταρρυθµίσεις για την αντιµετώπιση της διαφθοράς και της φοροδιαφυγής, καθώς και τη βελτίωση της αποτελεσµατικότητας του δηµόσιου τοµέα. Στο πλαίσιο αυτό, οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται να κάνουν καλύτερη χρήση της συνεχιζόµενης παροχής τεχνικής βοήθειας.

 Οι ελληνικές αρχές επαναλαµβάνουν την κατηγορηµατική δέσµευσή τους να τηρήσουν τις οικονοµικές τους υποχρεώσεις προς όλους τους πιστωτές τους πλήρως και εγκαίρως.

 Οι ελληνικές αρχές έχουν επίσης δεσµευτεί να διασφαλίσουν τα κατάλληλα δηµοσιονοµικά πρωτογενή πλεονάσµατα ή τα χρηµατοδοτικά έσοδα που απαιτούνται για τη διασφάλιση της βιωσιµότητας του χρέους, σύµφωνα µε το ανακοινωθέν του  Eurogroup του Νοεµβρίου του 2012. Για το στόχο του πρωτογενούς πλεονάσµατος του 2015 οι θεσµοί θα λάβουν υπόψη τις οικονοµικές συνθήκες το 2015.

Υπό το πρίσµα αυτών των δεσµεύσεων, χαιρετίζουµε ότι σε ορισµένους τοµείς οι ελληνικές προτεραιότητες πολιτικής µπορούν να συµβάλουν στην ενίσχυση και την καλύτερη εφαρµογή της ισχύουσας συµφωνίας. Οι ελληνικές αρχές δεσµεύονται να απέχουν από οποιαδήποτε κατάργηση µέτρων και µονοµερείς αλλαγές στις πολιτικές και στις διαρθρωτικές µεταρρυθµίσεις που θα µπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τους δημοσιονομικούς στόχους, την οικονομική ανάκαμψη και τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα, όπως αξιολογείται από τους θεσμούς.

Βάσει της αίτησης, των δεσμεύσεων από τις ελληνικές αρχές, των συμβουλών από τους θεσμούς, και της σημερινής συμφωνίας, θα ξεκινήσουμε τις εθνικές διαδικασίες, µε στόχο την κατάληξη σε µια τελική απόφαση σχετικά µε την παράταση της Κύριας Σύμβασης Χρηματοδοτικής Διευκόλυνσης ως και για τέσσερις μήνες από το διοικητικό συμβούλιο του EFSF. Καλούμε επίσης τους θεσμούς και τις ελληνικές αρχές να επανεκκινήσουν αμέσως τις εργασίες που θα επιτρέψουν την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης.

Παραμένουμε προσηλωμένοι στην παροχή επαρκούς στήριξης προς την Ελλάδα έως ότου επανακτήσει πλήρη πρόσβαση στις αγορές όσο εκπληρώνει τις δεσµεύσεις της στο πλαίσιο του συμφωνηθέντος πλαισίου.

Eurogroup statement on Greece

 

The Eurogroup reiterates its appreciation for the remarkable adjustment efforts undertaken by Greece and the Greek people over the last years. During the last few weeks, we have, together with the institutions, engaged in an intensive and constructive dialogue with the new Greek authorities and reached common ground today.

The Eurogroup notes, in the framework of the existing arrangement, the request from the Greek authorities for an extension of the Master Financial Assistance Facility Agreement (MFFA), which is underpinned by a set of commitments. The purpose of the extension is the successful completion of the review on the basis of the conditions in the current arrangement, making best use of the given flexibility which will be considered jointly with the Greek authorities and the institutions. This extension would also bridge the time for discussions on a possible follow-up arrangement between the Eurogroup, the institutions and Greece.

The Greek authorities will present a first list of reform measures, based on the current arrangement, by the end of Monday February 23.

The institutions will provide a first view whether this is sufficiently comprehensive to be a valid starting point for a successful conclusion of the review. This list will be further specified and then agreed with the institutions by the end of April.

Only approval of the conclusion of the review of the extended arrangement by the institutions in turn will allow for any disbursement of the outstanding tranche of the current EFSF programme and the transfer of the 2014 SMP profits. Both are again subject to approval by the Eurogroup.

In view of the assessment of the institutions the Eurogroup agrees that the funds, so far available in the HFSF buffer, should be held by the EFSF, free of third party rights for the duration of the MFFA extension. The funds continue to be available for the duration of the MFFA extension and can only be used for bank recapitalisation and resolution costs. They will only be released on request by the ECB/SSM.

In this light, we welcome the commitment by the Greek authorities to work in close agreement with European and international institutions and partners. Against this

background we recall the independence of the European Central Bank. We also agreed that the IMF would continue to play its role.

The Greek authorities have expressed their strong commitment to a broader and deeper structural reform process aimed at durably improving growth and employment

prospects, ensuring stability and resilience of the financial sector and enhancing social fairness. The authorities commit to implementing long overdue reforms to tackle corruption and tax evasion, and improving the efficiency of the public sector. In this context, the Greek authorities undertake to make best use of the continued provisionof technical assistance.

The Greek authorities reiterate their unequivocal commitment to honour their financial obligations to all their creditors fully and timely.

The Greek authorities have also committed to ensure the appropriate primary fiscal surpluses or financing proceeds required to guarantee debt sustainability in line with the November 2012 Eurogroup statement. The institutions will, for the 2015 primary surplus target, take the economic circumstances in 2015 into account.

In light of these commitments, we welcome that in a number of areas the Greek policy priorities can contribute to a strengthening and better implementation of the current

arrangement. The Greek authorities commit to refrain from any rollback of measures and unilateral changes to the policies and structural reforms that would negatively

impact fiscal targets, economic recovery or financial stability, as assessed by the institutions.

On the basis of the request, the commitments by the Greek authorities, the advice of the institutions, and today’s agreement, we will launch the national procedures with a

view to reaching a final decision on the extension of the current EFSF Master Financial Assistance Facility Agreement for up to four months by the EFSF Board of Directors. We also invite the institutions and the Greek authorities to resume

immediately the work that would allow the successful conclusion of the review.

We remain committed to provide adequate support to Greece until it has regained full market access as long as it honours its commitments within the agreed framework.

 

Μετά την παράθεση των σχολίων της κυβέρνησης επί της ανακοίνωσης του Eurogroup και την παράθεση της ίδιας της ανακοίνωσης του Eurogroup διαπιστώνουμε ότι η ευφορία της κυβέρνησης ότι η «Ελλάδα γυρίζει σελίδα» δεν έχει καμία αιτιολογημένη βάση.

  1. Η κυβέρνηση, μετά την αίτηση «για παράταση της Κύριας Σύµβασης Χρηµατοδοτικής ∆ιευκόλυνσης (MFFA)», «στο πλαίσιο της υφιστάμενης συµφωνίας», και η οποία «υποστηρίζεται από μια σειρά δεσμεύσεων», «με σκοπό την ολοκλήρωση της αξιολόγησης», αποδέχτηκε και υπέγραψε μια ανακοίνωση, την οποία θα μπορούσαμε να τη χαρακτηρίσουμε και ως ένα προοίμιο συμφωνίας, που θα γίνει συμφωνία – τετράμηνη γέφυρα για μια μετέπειτα οριστική συμφωνία, εάν και εφόσον η κυβέρνηση μέχρι τη Δευτέρα προσκομίσει συγκεκριμένο κατάλογο μέτρων (και κοστολογημένο) που θα εξεταστεί από τα θεσμικά όργανα, τα οποία «θα παράσχουν µια πρώτη άποψη για το αν αυτά είναι επαρκώς αναλυτικά ώστε να αποτελέσουν µια έγκυρη αφετηρία για την επιτυχή ολοκλήρωση της αξιολόγησης. Ο κατάλογος αυτός θα εξειδικευθεί περαιτέρω και στη συνέχεια θα συµφωνηθεί µε τους θεσµούς ως το τέλος του Απριλίου». Επομένως η κυβέρνηση και παράταση ζήτησε της υφιστάμενης συμφωνίας, που περιέχει και το μνημόνιο και αξιολόγηση θα υποστεί πάλι στο πλαίσιο της υφιστάμενης συμφωνίας, χωρίς να είναι γνωστή ακόμη η κατάληξη της αξιολόγησης μια και είναι στα χέρια των διαθέσεων του Eurogroup, το οποίο είναι αυτό που θα εξετάσει και τη δέσμη μέτρων, που θα καταθέσει μέχρι τη Δευτέρα η κυβέρνηση.
  2. Η κυβέρνηση με βάση την ανακοίνωση επισημοποιεί τα μέχρι τώρα μέτρα του μνημονίου και όχι μόνο τα επισημοποιεί αλλά δεσμεύεται να μην κάνει τίποτα που να τα αναιρούν. Όσα δε μέτρα προτίθεται να πάρει, στο πλαίσιο της ευελιξίας που της παρέχεται (με το σταγονόμετρο), δεν πρέπει να παραβιάζει τη δημοσιονομική πειθαρχία και τους ισοσκελισμένους προϋπολογισμούς, ενώ θα υφίσταται τον έλεγχο από τους «θεσμούς», δηλαδή την τρόικα.
  3. Η κυβέρνηση τη χρηματοδότηση που θα λαμβάνει αφενός θα είναι τμηματική αφετέρου θα εξαρτάται από την πορεία της αξιολόγησης. Τα όσα κεφάλαια ήθελε να χρησιμοποιήσει για την «ανθρωπιστική κρίση» δεν της επιτρέπεται να τα χρησιμοποιήσει. Τα υπόλοιπα κεφάλαια που περίσσεψαν από την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών παραμένουν για τις τράπεζες και εφόσον χρειασθούν. Δε μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε άλλους τομείς.
  4. Η κυβέρνηση δεσμεύτηκε να είναι απολύτως συνεπής προς τους δανειστές, επομένως κάθε λόγος από μέρους της για απομείωση του χρέους δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
  5. Το ζήτημα των προηγούμενων μέτρων που είχαν συμφωνηθεί από την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας παρουσιάζεται από την κυβέρνηση ότι έχει ξεπεραστεί οριστικά. Υπάρχουν, όμως, ισχυρές δυνάμεις στο Eurogroup, με πρώτη τη Γερμανία, που έσπευσαν αμέσως μετά την ανακοίνωση να ξεκαθαρίσουν ότι η χώρα μας δεν πρόκειται να τύχει οικονομικής υποστήριξης εάν δεν ολοκληρώσει και δεν αξιολογηθεί το προηγούμενο πρόγραμμα, δηλαδή το μνημόνιο.
  6. Ακόμη και εάν δεν πρόκειται να εφαρμόσει η κυβέρνηση κανένα από τα συμφωνηθέντα μέτρα με την προηγούμενη κυβέρνηση η πορεία των διαπραγματεύσεων επηρεάζει σαφώς τα όποια μέτρα προτίθεται να πάρει η κυβέρνηση και τα είχε υποσχεθεί στον Ελληνικό λαό στο πλαίσιο του δικού της αυτοτελούς προγράμματος των πρώτων εκατό ημερών, που στη συνέχεια έγινε πρόγραμμα τετραετίας.
  7. Η κυβέρνηση προβάλλει την ανακοίνωση που υπέγραψε στο Eurogroup όχι μόνο ως στροφή για τη χώρα μας αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση εξωραΐζοντας σαφώς την κατάσταση που επικρατεί σ’ αυτήν, όταν μέχρι και την τελευταία στιγμή δεν ήταν καθόλου σίγουρο ότι και αυτή η ανακοίνωση, που σαφώς βρίσκεται πολύ πίσω από τους στόχους της κυβέρνησης, θα εκδοθεί εξ αιτίας των ισχυρών αντιθέσεων που επικρατούν στους κόλπους της. Η στάση αυτή της κυβέρνησης δεν εξυπηρετεί τα πραγματικά συμφέροντα της χώρας μας και των εργαζομένων, αντίθετα εάν επιβεβαιώνει κάτι είναι η ανάγκη της πλήρους αποδέσμευσης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το ευρώ.
  8. Μπροστά στην κυβέρνηση εξακολουθεί να υπάρχει και μετά μια πιθανή συμφωνία – γέφυρα, και με τους όρους της ανακοίνωσης, μια νέα συμφωνία που τίποτα δεν προδικάζει ότι θα είναι καλύτερη απ’ αυτές που έχει γνωρίσει η χώρα μας μέχρι τώρα.

Απ’ όλα τα παραπάνω που περιγράψαμε το κύριο συμπέρασμα που βγαίνει είναι ότι δεν επιτρέπεται στην κυβέρνηση να θριαμβολογεί για όσα υποτίθεται επέτυχε αυτήν την περίοδο των λεγόμενων σκληρών διαπραγματεύσεων. Αυτό που επιβεβαιώνεται και πάλι είναι ότι εξακολουθεί να παραμένει αμετάθετος και κυρίαρχος στόχος η αποδέσμευση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και η οργάνωση της πάλης των εργαζομένων και των καταστεμένων μικροαστικών στρωμάτων για τη διεκδίκηση της επίλυσης των καυτών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν με στόχο την κατάληψη της εξουσίας από την κοινωνική συμμαχία της εργατικής τάξης και τα μικροαστικά στρώματα.

COMMENTS